Judge Bao Zhen

Judge Bao Zhen

From Peking Opera. Also known as Bao Zheng and Gong.